Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00; Sobota: kontakt telefoniczny

Strefa Wspólnoty Mieszkaniowej


KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI JM w Gołdapi informuje Wspólnota mieszkaniowa to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Powstaje ona z mocy samego prawa z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu i do jej powstania nie jest wymagana żadna umowa między właścicielami lokali, ani tym bardziej żadna uchwała tych właścicieli. 

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela:

•nie jest większa niż 7 - mamy wówczas do czynienia z tzw. "małą" wspólnotą mieszkaniową;

•jest większa niż 7 to mamy wówczas do czynienia z tzw. "dużą" wspólnotą mieszkaniową;

Oba wyżej wskazane rodzaje wspólnot mieszkaniowych różnią się tylko i wyłącznie ustawowym sposobem zarządu nieruchomością wspólną, który będzie miał zastosowanie jedynie w sytuacji braku umownego określenia przez właścicieli lokali sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

Do obu rodzajów wspólnot mieszkaniowych stosuje się przepisy u.w.l.

Naszą ofertę kierujemy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, którzy chcą ją "założyć", składającej się z:

Przejęcia dokumentacji budynku od poprzedniego administratora;

•Obsługi formalno-prawnej;

•Obsługi mieszkańców;

•Obsługi technicznej nieruchomości;

•Obsługi finansowo księgowej;

Czynności związane z przejęciem nieruchomości od poprzedniego Administratora:

•Protokolarne przejęcie dokumentacji administracyjnej, dokumentacji budowy i powykonawczej dot. nieruchomości od poprzedniego Administratora;

•Podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeśli przekazana dokumentacja jest niekompletna, bądź wymaga dodatkowej weryfikacji;

•Przygotowywanie protokołów przejęcia nieruchomości;

Czynności związane z bieżącym administrowaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem nieruchomości:

•Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

•Inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym m.in. inwentaryzowanie spisu kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości;

•Nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości

 i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisów uzupełniających, tj. rozporządzeń, polskich norm oraz z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości;

•Kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

•Kontrola i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

•Kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

•Kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

•Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;

•Kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowo/modernizacyjnych;

•Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości. Przygotowywanie zestawień ofertowych według tych samych kryteriów zawierających minimum 3 oferty różnych dostawców;

•Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

•Nawiązanie i utrzymywanie bieżących kontaktów z lokalnymi organami samorządowymi oraz z miejscową jednostką policji;

•Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości;


Czynności związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków: 

Dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez właściwe informowanie i bieżące rozwiązywanie zgłaszanych problemów; 

•Nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon

 i założenie konta bankowego w razie pojawienia się takiej potrzeby;

•Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;

•Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

•Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

•Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;

•Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości;

•Udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon i e-mail oraz podczas dyżurów administracyjnych;

•Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości;

•Pełne raportowanie w zakresie zarządzania nieruchomością;

Czynności związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

•Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i korekt tych planów;

•Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej;

•Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

•Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

•Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

•Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie raz na kwartał działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności;

•Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali w nieruchomości oraz podejmowanie raz na kwartał działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności;

•Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu na remonty i modernizacje, w tym: rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz na remonty i modernizacje raz na 12 miesięcy; rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy, w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w formie uchwały; 

•Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

Przygotowywanie płatności do podpisu/autoryzacji:

•Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych przez 8 godzin w godzinach pracy firmy oraz poprzez e-mail;

•Zapewnienie wglądu przez www do Strefy Klienta, gwarantującej możliwość podglądu salda i innych informacji administracyjno-finansowych; 

Czynności związane z doradztwem, mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym:

•Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej, przybierające postać opinii prawnych w sytuacjach tego wymagających;

•Przedstawianie korzystnych pod względem cenowym ofert, które będą wynikać ze współpracy Administratora z innymi podmiotami;

•Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

•Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

•Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

•Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

•Egzekwowanie poprawnego wykonywania usług i prac remontowych przez podmioty zewnętrzne;


 Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zarządzania nieruchomościami - KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI w Gołdapi prosi o kontakt  :   

https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/kontakt 

biuro@kancelarianieruchomoscijm.plKancelaria Nieruchomości Gołdap (Makler-Agent-Pośrednik Nieruchomości ) zajmuje się Obrotem Nieruchomości Gołdap: domy, mieszkania, grunty/działki - sprzedaż, kupno, wynajem.  

Kancelaria Nieruchomości Gołdap przyjmie oferty pośrednictwa i zarządzania dotyczące: nieruchomości Gołdap. 

Kancelaria Nieruchomości Gołdap zajmuje się też świadczeniem usług pośrednictwa (Pośrednik, Broker, Agent, Makler to osoba, która pośredniczy w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych) na terenie powiatu gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, węgorzewskiego, suwalskiego, giżyckiego. 

Zapraszamy do składania ofert: 

https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/kontakt

https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/zglos-oferte