Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00; Sobota: kontakt telefoniczny
 Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zarządzania nieruchomościami proszę o kontakt  :  KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI JM W GOŁDAPI -  
 Kancelaria Nieruchomości Gołdap, tak samo zresztą jak Biuro-Pośrednik-Agencja-Makler -Broker -Haus- Residence Nieruchomości, świadczy usługi: Obrót Nieruchomości Gołdap i okolice :mieszkanie; dom; działka/grunt-sprzedaż; wynajem. Kupuj i sprzedawaj nieruchomości.
Dowiedz się więcej o niezbędnych dokumentach w/przy obrocie nieruchomości: https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/dokumenty


Kancelaria Nieruchomości Gołdap zamieszcza porady dotyczące nieruchomości:
Uwaga na umowę dożywocia
Przed zakupem mieszkania warto dowiedzieć się, czy mieszkanie nie jest obciążone tzw prawem dożywocia. Umowa dożywocia, uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Polega ona na dożywotnim utrzymaniem zbywcy mieszkania w zamian za przeniesienie prawa własności dla nabywcy. W praktyce, polega to na tym, że np. osoba bliska właścicielowi mieszkania może mieszkać w nim aż do swojej śmierci, niezależnie od tego, kto jest właścicielem mieszkania. W takim wypadku na sprzedaż mieszkania musi się zgodzić osoba, na rzecz której ustanowiono umowę dożywocia. W przeciwnym razie sprzedaż mieszkania bez takiej zgody powoduje, że transakcja sprzedaży jest obciążona wadą prawną.
Co istotne, prawo dożywocia nie musi być ujawnione w księdze wieczystej. Aby zatem nie zostać zmuszonym do ponoszenia kosztów utrzymania dożywotnika razem ze zbywcą mieszkania, warto zadbać o to, aby w umowie sprzedaży mieszkania znalazło się oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich. Tylko na tej podstawie można domagać się odszkodowania na wypadek, gdyby sprzedający złożył nieprawdziwe oświadczenie w tej kwestii.
Jak przekazać nieruchomość (dom; mieszkanie ) w spadku
Teoretycznie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że śmierć to jedna z tych rzeczy w naszym życiu, których w żaden sposób nie da się uniknąć. Prędzej czy później czeka każdego z nas. Z drugiej strony niewielu z nas przykłada odpowiednio dużą wagę do kwestii związanych z testamentem i spadkiem.
Odkładamy myślenie o sprawach ostatecznych tak długo, jak to tylko możliwe. Nie zastanawiamy się nad tym, co stanie się po naszej śmierci, tymczasem skuteczne rozporządzanie swoim majątkiem po śmierci i przekazanie go swoimi bliskim nie zawsze jest takie proste, jakby się mogło początkowo wydawać. Warto zatem już zawczasu poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z najważniejszymi przepisami regulującymi kwestię spadków. Oszczędzimy w ten sposób mnóstwo czasu i powodów do zmartwień swoim bliskim i zagwarantujemy im, że mieszkanie, z którego korzystali do tej pory rzeczywiście trafi w ich ręce.
Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że każdy z nas może dowolnie decydować o tym, komu i w jakiej części po naszej śmierci przypadnie w udziale nasz majątek, a więc na przykład nieruchomości, które były naszą własnością. W tym celu powinniśmy sporządzić testament. Chociaż wydaje się to oczywiste i większość z nas ma tego świadomość, okazuje się, że zaledwie 5% naszych rodaków sporządziło własny testament. Pozostali wychodzą z założenia, że mają na to jeszcze czas, jednak życie już nie raz udowadniało nam, że taka pewność nijak się ma do rzeczywistości. Zdarza się też, że mimo sporządzenia testamentu okazuje się on nieważny, a w rezultacie bezużyteczny. Dotyczy to zwykle sytuacji, w której testament sporządzamy samodzielnie, bez konsultacji z fachowcem czy sięgnięcia do przepisów prawnych. Tym bardziej warto więc poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z przepisami umożliwiającymi skuteczne rozporządzanie swoim spadkiem po śmierci.
Najprostszą i najbezpieczniejszą formą testamentu jest testament notarialny, sporządzony w kancelarii notarialnej w formie aktu. Obecność notariusza przy sporządzaniu testamentu nie jest wprawdzie konieczna, jednak zdecydowanie podnosi jego wiarygodność i utrudnia podważenie jego treści w razie jakichkolwiek wątpliwości. Koszt sporządzenia testamentu w kancelarii notarialnej nie jest duży – nie przekracza kilkudziesięciu złotych, tym bardziej warto więc zdecydować się na takie rozwiązanie. Bardzo ważne jest to, że testament powinien być w całości napisany ręcznie. Niedopuszczalne jest napisanie go na maszynie, czy komputerze – inaczej w świetle prawa będzie nieważny. Obowiązkowo powinna znaleźć się w nim data sporządzenia dokumentu oraz nasz odręczny podpis. Testament można także wyrazić ustnie, w obecności urzędnika państwowego, a więc na przykład wójta czy burmistrza i dwóch dodatkowych świadków. Nie jest to zbyt popularne, ale dopuszczalne. Należy jednak pamiętać o tym, że w ciągu roku ostatnia wola i tak powinna zostać zapisana.
Istnieją również pewne ograniczenia związane z dysponowaniem własnym majątkiem po śmierci. Nie można na przykład przekazać go w całości jednej osobie, zastrzegając jednocześnie, że pozostałe nie mają do niego żadnych praw. Zgodnie z polskim prawem osoby nie ujęte w testamencie, a mające prawo do dziedziczenia mogą upomnieć się o swoją część spadku, czyli tzw. zachowek. Ustanowiono go w celu zabezpieczenia interesów rodziny zmarłego. Osoba pominięta w testamencie, a posiadająca prawo o dziedziczenia może wystąpić do pozostałych spadkobierców o przekazania jej należnej części majątku zmarłego. Może to oznaczać, że osoba, która otrzymała w spadku prawo do mieszkania, będzie musiała spłacić osobę dopominającą się zachowku. Ponadto spadek nie może być przekazywany pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Zawarcie takiego zapisu w testamencie jest podstawą do stwierdzenia jego nieważności.
Otrzymanie spadku może także wiązać się z koniecznością uiszczenia podatku, sięgającego nawet 20% wartości całego spadku. Na szczęście są pewne sposoby na to, by nie dzielić się swoim spadkiem z fiskusem. Z opłacania podatku od spadku zwolniona jest przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego, a więc jego małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, macocha i ojczym oraz przysposobione dzieci. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przedmiotu czy wartości spadku. Mogą to być zarówno działki pod Warszawą, jak i rodzinne klejnoty. Aby skorzystać ze zwolnienia spadkobiercy muszą jednak spełnić kilka dodatkowych warunków. Konieczne jest na przykład zgłoszenie faktu otrzymania spadku w Urzędzie Skarbowym. Niedopilnowanie tego obowiązku skutkuje brakiem możliwości skorzystania ze zwolnienia.
Jeśli nie sporządzimy spadku lub zostanie on uznany ze nieważny, dziedziczenie będzie odbywało się na ogólnych prawach określonych w Kodeksie Cywilnym. Na mocy jego przepisów w pierwszej kolejności do dziedziczenia uprawiona jest najbliższa rodzina, a więc małżonek i dzieci. W dalszej kolejności majątek zmarłego może przypaść w udziale innym krewnym – rodzicom, rodzeństwu i innym spokrewnionym z nim osobom. Z racji różnych zawiłych relacji rodzinnych taki podział majątku nie zawsze nam odpowiada. Dla spokoju własnego sumienia i uniknięcia konfliktów rodzinnych po naszej śmierci, mimo wszystko warto zadbać o sporządzenie prawomocnego spadku, w którym przekażemy najbliższym swoją ostatnią wolę.Badanie stanu prawnego nieruchomości – due diligence
Nabywanie nieruchomości jest powszechnie uznawane za jeden z najlepszych i najbardziej opłacalnych sposobów inwestowania i lokowania posiadanego kapitału. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które bez wątpienia wpływają na przebieg tego procesu oraz osiągnięcie zamierzonych celów inwestycyjnych
Inwestycja w nieruchomość powinna być poprzedzona wnikliwą analizą jej stanu prawnego. Należy bowiem pamiętać, że z transakcją zakupu nieruchomości wiąże się szereg czynników ryzyka, których wszechstronne zbadanie pozwoli ocenić bezpieczeństwo tego procesu.
Badanie stanu prawnego nieruchomości, nazywane również due diligence, oznacza proces gromadzenia informacji, na podstawie których przeprowadzana jest analiza wszelkich potencjalnych ryzyk dotyczących nieruchomości. Zasadniczym celem tej analizy jest zweryfikowanie, czy przekazane przez sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie faktycznym i prawnym, oraz czy nabywca będzie mógł zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami.
Przeprowadzając badanie stanu prawnego nieruchomości, należy przede wszystkim dokonać szczegółowej analizy księgi wieczystej. Zadaniem audytorów jest przede wszystkim zbadanie stosunków własnościowych nieruchomości i potwierdzenie, czy sprzedający jest faktycznie uprawniony do zawarcia umowy z nabywcą i skutecznego przeniesienia prawa własności. W księdze wieczystej znajdują się również informacje o ewentualnych obciążeniach nieruchomości. Należy pamiętać, że nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką odpowiada za zobowiązania z niej wynikające. W odpowiednim dziale każdej księgi może znaleźć się również wpis o prawach lub roszczeniach osób trzecich dotyczących nieruchomości wynikających np. z umowy najmu. W przypadku, gdy tego rodzaju umowy zawarte są na czas określony, przy zachowaniu pewnych warunków nabywca nie będzie mógł wypowiedzieć wspomnianych umów, a tym samym korzystać w pełnym zakresie z nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości określany jest również w oparciu o wypis i wyrys z ewidencji gruntów, na podstawie których można stwierdzić, czy treść wpisów w księdze wieczystej jest zgodna ze stanem faktycznym ujawnionym w ewidencji. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapisy w ewidencji dotyczące rodzaju gruntów wchodzących w skład danej nieruchomości. Jeżeli są to grunty rolne, konieczne będzie uzyskanie decyzji w sprawie wyłączenia nieruchomości spod produkcji rolnej, niezbędne np. w celu uzyskania pozwolenia na budowę hali produkcyjnej.
Kolejne zagadnienie objęte badaniem to ustalenie, czy dla danej nieruchomości sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz czy wydano decyzję o warunkach zabudowy. Plan zagospodarowania przesądza, czy nieruchomość może być przeznaczona na konkretny cel, np. na obiekty produkcyjne, usługowe czy mieszkaniowe. Plan zagospodarowania przestrzennego może również ustalać dalsze obostrzenia w realizacji inwestycji, takie jak: linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, zasady i warunki podziału czy scalania nieruchomości. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może również określać szczególne warunki zabudowy wynikające z ochrony środowiska czy ochrony konserwatorskiej. Jeżeli natomiast planowana inwestycja dotyczyć ma nieruchomości, dla której wydano już decyzję o warunkach zabudowy, warto sprawdzić, czy określone w niej parametry odpowiadają w praktyce atrakcyjności działki. Zdarza się, że wskutek ograniczeń wynikających z innych przepisów (np. prawa budowlanego) lub uwarunkowań naturalnych (rodzaj lub wilgotność terenu), realna wartość lub przydatność działki dla zakładanych celów staje się znacznie mniejsza.
Wreszcie, due diligence obejmuje jeszcze jedną grupę zagadnień, mianowicie określa, czy badana nieruchomość podlega poszczególnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska, np. dotyczącym emisji substancji szkodliwych, składowania odpadów itp., lub czy nieruchomość nie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Warto nadmienić, że przepisy dotyczące ochrony przyrody i środowiska są dość restrykcyjne i mogą uniemożliwić prowadzenie określonej działalności w obrębie danej nieruchomości.
Należy również zwrócić uwagę na długi podatkowe zbywcy. Wprawdzie obecnie przepisy nie przewidują odpowiedzialności nabywcy nieruchomości za zobowiązania podatkowe sprzedającego, jednak to wyłączenie nie dotyczy zaległości powstałych przed 1 stycznia 2009 r. W tym przypadku nabywca nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie odpowiadał solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe powstałe w związku z tą działalnością. Nabywca winien w takim przypadku wystąpić o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych sprzedającego, za jego zgodą. Wówczas nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe, które nie zostały ujawnione w zaświadczeniu.
Jak widać, dzięki analizie możliwe jest ujawnienie wielu potencjalnych ryzyk dla nabywcy. Dysponowanie taką wiedzą może być mocną kartą przetargową przy negocjacjach warunków zakupu. Ocena ryzyk wynikających z badania może także przesądzić o opłacalności danej inwestycji. Względnie może uświadomić nabywcy, że grozi mu poniesienie większych niż planowane kosztów lub zaangażowanie w postępowanie przed organami państwa w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, które może być czasochłonne. Wydaje się, iż wobec skali przedsięwzięcia, jakim jest inwestowanie w nieruchomości, rola audytów nieruchomości i rozpoznawania w porę potencjalnych ryzyk będzie stale rosła. Poniesienie pozornie znacznego wydatku w postaci przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości przynieść może wyłącznie korzyści i uchronić każdego inwestora przed czyhającymi na niego pułapkami, a przede wszystkim pozwoli realnie ocenić opłacalność inwestycji.
Oskar Pawłowski, radca prawny
 Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy sp.k.
Źródło: <a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>https://www.gazetainwestor.pl/

Poradnik remontowy
Dobry plan to podstawa każdego remontu.
Można ułożyć go samodzielnie dzięki wyrobionej wyobraźni przestrzennej, umiejętnością planowania poszczególnych etapów remontu.
Prościej jest niejednokrotnie skorzystać z usługi specjalisty: firma budowlana, architekt, dekorator wnętrz itp. Dzięki czemu oszczędzimy sobie sporo niepotrzebnych nerwów, wydatków, a perspektywa przyszłych remontów nie będzie napełniała nas strachem. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać po to, by nasze prace remontowe przebiegały sprawnie i bezproblemowo.
Zanim zabierzemy się do pracy, warto nieco poczytać o czynnościach, które chcemy wykonać w czasie remontu. Większość nas nie posiada wiedzy w tym zakresie, tymczasem w praktyce okazuje się ona bardzo cenna. Bazując na tych informacjach, będziemy w stanie logicznie rozplanować kolejność działań i ocenić, jakim budżetem musimy dysponować, by móc sobie na nie pozwolić.
Jeśli chcemy odnowić swój dom z zewnątrz, najlepiej będzie zacząć od wykonania izolacji, ewentualnego osuszania. W dalszej kolejności możemy zająć się odnawianiem dachu, wzmacnianiem fundamentów. Następnie przychodzi czas na wymianę elementów, drzwi oraz naprawę balkonów, tarasów. Wykonanie ocieplenia, elewacji należy odłożyć na sam koniec. Oczywiście nie musimy wykonywać wszystkich tych prac w czasie jednego remontu. Należy jednak zadbać o zachowanie opisanej wyżej kolejności.
W przypadku remontu wnętrza domu również musimy zachować pewną kolejność. Zaczynamy od naprawy lub wymiany wszelkich instalacji. Kolejny krok to wymiana podłóg, malowanie oraz wymiana drzwi wewnętrznych. Później pozostaje już tylko montaż elementów natynkowych, takich jak grzejniki i armatura, a na koniec to, co większość z nas najbardziej lubi w remontach - aranżacja wnętrz.
Należy pamiętać, że wszelkie poważniejsze prace, na przykład wyburzenie ściany nośnej, wymaga uzyskania zgody w urzędzie miasta lub gminy. Te drobniejsze, jak malowanie ścian, nie wymagają żadnych zgód, ani pozwoleń. Nie trzeba ich również zgłaszać w żadnym urzędzie.
Kancelaria Nieruchomości Gołdap informuje: Bardzo ważnym etapem przygotowania do remontu jest wybór ekipy budowlanej. Jeśli tylko mamy taką możliwość, najlepiej jest korzystać z usług sprawdzonych, polecanych fachowców. Wybierając firmę z ogłoszenia narażamy się na spore ryzyko. Można weryfikować jej wiarygodność i rzetelność, szukając opinii w Internecie. Jednak z uwagi na ogólno dostępność możliwości dodawania opinii dla firm w Internecie bez wiarygodnej formy informacji osoby wystawiającej daną opinię nie jest ona dostatecznie wiarygodna do stanu faktycznego danego przedsiębiorcy.

15 rad jak przygotować mieszkanie na wynajem 

1) Wybierz niszę 
Zacząć trzeba od tego komu chcemy mieszkanie wynająć. Czy będzie to rodzina z dziećmi, przedstawiciel kadry menedżerskiej czy na przykład osoby młode i studenci. Każda grupa docelowa będzie miała inne wymagania i już sam budynek, lokalizacja czy standard nieruchomości będą decydowały o tym do kogo będziemy mogli kierować naszą ofertę. Jeśli chcemy wynajmować mieszkanie żakom, to atutem będą nieprzechodnie pokoje o możliwie zbliżonym metrażu. Właściciel musi też często zadbać o podstawowe meble – łóżka, biurka i szafy. Dobrze widziana jest zmywarka, a warunkiem niezbędnym internet. 
Zupełnie inaczej będzie w przypadku rodziny z dziećmi. W tym wypadku to właśnie skąpe umeblowanie może okazać się atutem, bo takie familie przeważnie mają swoje rzeczy. Co więcej, mają tych rzeczy tak dużo (np. zabawek, ubrań, rowerów), że dużym plusem oferty jest piwnica lub komórka lokatorska przynależna do mieszkania. Przedstawiciel kadry menedżerskiej będzie natomiast wymagał lepszej lokalizacji, wyższego standardu lokalu i wyposażenia, a poszukiwanym atutem jest miejsce postojowe w garażu podziemnym. 
2) Spójna kolorystyka 
Niezależnie od tego do kogo będziemy kierować ofertę, to wykończenie i wyposażenie muszą być tak dobrane, aby lokal pozostał spójny. Szczególnie jeśli nie korzystamy z usługi architekta, trzymajmy się prostych form i neutralnej kolorystyki. Wystrzegajmy się agresywnych jaskrawych kolorów i zachowajmy umiar z dodatkami. Warto zadbać o to, aby wszystkie pomieszczenia były w miarę spójne zarówno jeśli chodzi o styl, jak i kolorystykę. Biel, drewno, czerń czy szarości w zupełności wystarczą, aby wykończyć mieszkanie i wyposażyć w podstawowe meble. Dla przeciętnego najemcy wystarczy, aby wykorzystane materiały były schludne i trwałe. Nie trzeba wydawać na nie majątku. Dobrym punktem odniesienia są na przykład meble sprzedawane przez znaną i lubiana przez Polaków szwedzką sieć sklepów meblowych. 
3) Sprawne wyposażenie 
Nieodzownym elementem przygotowań jest sprawdzenie wszystkich sprzętów. Bez zarzutu działać musi oświetlenie, instalacja elektryczna, wentylacyjna, gazowa i wodna. Do tego warto sprawdzić też całe powierzane najemcom AGD – kuchenkę, piekarnik, okap, czajnik, lodówka, żelazko, odkurzacz, pralkę, suszarkę, telewizor czy zmywarkę. Wszystko musi działać, a potwierdzimy to potem spisując protokół zdawczo – odbiorczy. Jeśli w trakcie normalnego użytkowania zepsuje się któreś z tych urządzeń, właściciel będzie musiał je naprawić lub wymienić. Koszty pokryje najemca ze swojej kieszeni tylko wtedy, gdy okaże się, że używał urządzeń niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem. 
4) Porządek to podstawa 
Ściany pomalowane, wyposażenie sprawne i co dalej? Najwyższy czas na sprzątanie. Przed udostępnieniem mieszkania i przygotowaniem samej oferty należy zadbać o porządek w lokalu. Dokładnie wyczyścić należy okna, podłogi, piekarnik czy łazienkę, ale też zadbać o to, aby czyste były zasłonki, dywany czy tapicerka. Wpływa to nie tylko na lepsze postrzeganie oferty przez przyszłych najemców, ale też jeśli dostaną oni do ręki klucze do czystego mieszkania, to muszą dokładnie taki sam oddać – w przeciwnym przypadku koszty sprzątania mogą być potrącone z kaucji. 
5) Zadbaj o dodatki 
Kolejnym etapem przygotowań jest ożywienie wnętrza. Pomóc w tym może profesjonalista zajmujący się home stagingiem, ale swoich sił na tej niwie możemy spróbować też sami. Ważne, aby nie wydawać na ten cel dużych pieniędzy. Wystarczy bowiem kilka drobnych dodatków – szczególnie jeśli nie zastosowaliśmy żadnych odważnych rozwiązań na etapie wykończenia i meblowania. W takim wypadku warto kupić kilka kolorowych poduszek, świeczek zapachowych, powiesić kilka ramek z odważniejszymi grafikami (najemca będzie je mógł zmienić), postawić na oknach rośliny (wrzosy, lawendę), a w kuchni zioła (rozmaryn, bazylię, miętę). Wystarczy dosłownie kilka drobnych akcentów, bo przesada może łatwo zniweczyć dotychczasowe dokonania. 
6) Zadbaj o wizerunek 
Jeśli efekt jest już dla nas zadowalający, najwyższy czas zadbać o to, aby nasze mieszkanie przykuło uwagę poszukujących. Niezbędne jest więc zrobienie zdjęć. Nie musimy do tego korzystać z usług profesjonalnych fotografów. Jeśli mamy aparat robiący porządne zdjęcia, możemy najpierw spróbować swoich sił. Ważne, aby w trakcie robienia fotografii mieszkanie było dobre doświetlone – najlepiej naturalnie. Dobrze gdy zdjęcia pokazują możliwie największe fragmenty pokoi. Można też robić je z góry lub z dołu. Szczególnie to drugie rozwiązanie powoduje, że pomieszczenia wyglądają na większe. 
Zdjęcia to jednak nie wszystko. Warto zamieścić w ogłoszeniu też plan mieszkania, a ponadto dużym atutem są filmy – nagrane od wejścia do lokalu, dzięki którym nie wychodząc z domu można „przejść się” po całym mieszkaniu. 
7) Ogłoszenie ma być czytelne 
Mając już te niezbędne elementy oferty, można usiąść do przygotowania opisu mieszkania. Ten ma być dość krótki, ale zawierać wszystkie najważniejsze dla danej grupy docelowej elementy. Jeśli więc kierujemy ofertę do studentów wspomnijmy o wyposażeniu, komunikacji z centrum czy uczelnią. Dodajmy też informację o dostępie do internetu. 
Uniwersalnymi atutami są informacje na temat odległości jaka dzieli budynek od przystanków autobusowych, tramwajowych czy stacji metra lub PKP. Warto wspomnieć o położonych blisko sklepach, restauracjach czy centrach handlowych, a jeśli w mieszkaniu ma mieszkać rodzina ważne są placówki oświatowe. 
Warto też zwrócić uwagę na powierzchnie poszczególnych pomieszczeń i bardzo skrótowo wymienić jakie znajduje się w nich wyposażenie. Unikajmy ozdobników niepopartych argumentami i infantylnych zdrobnień. Powód? Niektórzy mają alergię na sformułowania typu „przytulne mieszkanko”, bo nie wnoszą one żadnych konkretnych informacji na temat lokalu. 
8) Nie ukrywaj kosztów 
Choć cena jest elementem oferty, to na tyle ważnym, że zasługuje na omówienie w oddzielnym punkcie. Właściciele nie powinni silić się tu na niezgrabne zabiegi marketingowe – w ogłoszeniu powinny być podane wszystkie koszty, które spotkają najemców beż żadnych niedomówień i ukrywania faktów. Powód? Najemcy najczęściej filtrują ogłoszenia po cenie. Irytująca jest więc praktyka pokazywania tylko części płaconej dla właściciela bez uwzględniania w niej opłat administracyjnych. Poza tym jeśli najemca nie zauważy tych subtelności może umówić się na oglądanie lokalu, którego i tak nie wynajmie, bo jest za drogi. W ten sposób zmarnuje i swój czas i czas właściciela. Warto więc podać wysokość kosztów, które występowały podczas mieszkania przez poprzednich lokatorów. Koniecznie należy też podać wysokość kaucji. 
9)… i obniż cenę o 5% 
Odrębną kwestią jest wycena mieszkania na wynajem. Jaką cenę może zaproponować właściciel? Najlepiej odrobinę niższą niż rynkowa. jak to zrobić? Postawmy się na chwilę w butach przyszłych lokatorów i znajdźmy oferowane w okolicy mieszkania podobne do naszego. Na tej podstawie rzetelnie oceńmy wartość naszego mieszkania i obniżmy cenę o kilka procent - na przykład 5%. W ten sposób nasze ogłoszenie wyraźnie zyska na popularności. Efekt? W wysokim sezonie najemcy mogą się do niego wprowadzić nawet w ciągu 24 godzin. 
W tym leży też cały sens ustalania atrakcyjnej ceny. Spójrzmy na konkretny przykład. Załóżmy, że mieszkanie moglibyśmy wynająć za 2000 złotych miesięcznie przy opłatach administracyjnych na poziomie 400 złotych miesięcznie. Jeśli przy tej cenie mieszkanie będzie niewynajęte przez 1 miesiąc w roku, to wygeneruje dochód roczny na poziomie 17,2 tysięcy. W tym wypadku ogłoszenie mniej wyróżnia się na rynku, a więc ani nie przyciąga tak najemców, ani nie utrzymuje ich na dłużej. Jeśli obniżenie stawki o 5% spowodowałoby, że lokal byłby wynajęty przez cały rok, to wygenerowałby dochód na poziomie 18 tysięcy. 
10) Ogłaszaj w kilku miejscach 
Ogłoszenie kompletne? Najwyższy czas je upublicznić. Sposobów na to jest kilka. Najprościej oczywiście pójść do biura pośrednictwa, które nie tylko zamieści je w internecie, ale też wcześniej może służyć radą i pomocą w przygotowaniach lokalu, robieniu zdjęć i tworzeniu umowy najmu. Taka usługa jednak kosztuje – przeważnie od 50 do 100% miesięcznego czynszu. 
Jeśli wolimy zająć się wszystkim sami, nic nie stoi na przeszkodzie. Problem w tym, że za zamieszczenie ogłoszenia na kilku najpopularniejszych portalach zapłacimy przynajmniej 100-200 złotych. Im więcej takich ogłoszeń, tym więcej zainteresowanych trafi właśnie do nas. Wieści o chęci wynajęcia mieszkania można też rozpuścić wśród znajomych i rodziny, a bardziej tradycyjne papierowe ogłoszenia rozwiesić na okolicznych tablicach informacyjnych. 
11) Zapraszaj w najlepszym czasie 
Tak jak w przypadku robienia zdjęć, tak i przyjmowania gości warto zadbać o to, aby mieszkanie było pokazywane o jak najkorzystniejszej porze. Przeważnie większość zainteresowanych chce oglądać mieszkanie po pracy. Jeśli Twoja nieruchomość wygląda najlepiej w świetle słonecznym zadbaj o to, aby potencjalni najemcy przybywali przed zmrokiem. Jeśli atutem nieruchomości jest piękny widok na panoramę miasta po zmroku, zapraszaj chętnych później. 
12) Przygotuj dokumenty 
Jeśli właściciel do tej pory nie zajął się dokumentami, to teraz jest na to ostatnia chwila. Sprawdź więc numer księgi wieczystej nieruchomości. Może spytać o nią potencjalny najemca, aby sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl) czy ma do czynienia z właścicielem. Spotykając się z najemcami warto dać im też wzór umowy najmu – jest to przecież integralna część ofert, od której zapisów zależy atrakcyjność nieruchomości w oczach najemców. Przed podpisaniem umowy warto też wypełnić przynajmniej część protokołu zdawczo odbiorczego – szczególnie jeśli część wyposażenia jest nowa albo z drugiej strony coś jest uszkodzone. Skróci to potem formalności przy podpisywaniu umowy. 
13) Przygotuj się do spotkań i notuj 
Jeśli oferta jest atrakcyjna, to w sezonie wynajmu już w 2-3 godziny po opublikowaniu ogłoszeń, właściciel powinien mieć kilku chętnych do oglądania. Szczególnie jeśli w wyniku dużego zainteresowania prowadzany ma być casting na najemcę, to aby w tym wszystkim się nie pogubić, dobrze jest notować godziny spotkań i ich efekty na bieżąco. Przed spotkaniami warto też przygotować zestaw podstawowych pytań – o zajęcie, zarobki, liczbę najemców, okres umowy najmu czy poprzednie doświadczenia z wynajmowaniem mieszkań. Słowem wszystko to co zaważy o wynajęciu lub niewynajęciu mieszkania potencjalnym lokatorom. 
14) Zadbaj o to, żeby było przyjemnie 
Witając potencjalnych najemców warto też zadbać o atmosferę. Woń świeżo zaparzanej kawy lub pieczonych ciasteczek zbuduje nie tylko klimat, ale stanowi miły poczęstunek. Jeśli więc mamy czas na to, aby je przygotować nie wahajmy się. Bez wątpienia coś do picia, i skromny poczęstunek docenią przyszli najemcy – szczególnie ci, którzy oglądają danego dnia nie pierwszy lokal. 
Inną ważną kwestią jest brak pośpiechu. Chodzi o to, aby nie poganiać potencjalnych najemców dźwiękiem dzwonka zwiastującego nadejście kolejnych chętnych. Zarezerwowanie przynajmniej 20-30 minut wydaje się niezbędnym minimum. 
15) Poinformuj sąsiadów i spółdzielnię 
Jeśli już uda się podpisać umowę z idealnymi najemcami pamiętajmy o poinformowaniu o tym spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Oczywiście nie musimy informować o samym fakcie wynajmowania mieszkania, ale już o liczbie lokatorów jak najbardziej. Od niej zależy przecież wysokość opłat administracyjnych. 
Warto o nowych lokatorach poinformować też sąsiadów – szczególnie jeśli z którymś utrzymujemy dobre stosunki. Pamiętajmy, że są to osoby, które będą na miejscu, a więc mogą poinformować nas gdy najemcy zaczną prowadzić zbyt rozpustny tryb życia. W takich wypadkach zawsze warto szybko interweniować. 
 
Bartosz Turek -   Analityk
<a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>https://www.open.pl/analizy/15-rad-jak-przygotowac-mieszkanie-na-wynajem.html

 Jeżeli jesteś zainteresowany usługą zarządzania nieruchomościami - KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI w Gołdapi prosi o kontakt  :   

Kancel