Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00

KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI JM w Gołdapi informuje:

Zawarcie umowy  kupna-sprzedaży wymaga dostarczenia szeregu dokumentów. Oprócz nich notariusz/pośrednik zażąda (każdy we właściwym zakresie) dodatkowych danych od obu stron transakcji, tj.: dowodu osobistego lub paszportu, imion rodziców, danych o stanie cywilnym, nr NIP i adresu zamieszkania.

Poniżej wykaz podstawowych dokumentów/danych (katalog otwarty).

Przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (działki). 

•dokument-podstawa jej nabycia: akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•mapa zasadnicza działki

•wypis z ewidencji gruntów,

•w przypadku użytkowania wieczystego - umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,

•wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

•jeżeli na działce rozpoczęto budowę, dodatkowo będą potrzebne:

1.pozwolenie na budowę,

2.dziennik budowy,

3.projekt budynku,

4.odbiory częściowe robót

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli.

  Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

•podstawa nabycia tj. akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•wypis z ewidencji gruntów i budynków,

•mapa zasadnicza,

•dane dot. budynku jak np. rzuty pomieszczeń, powierzchnia użytkowa, kubatura,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•w przypadku budynku w budowie - jak przy sprzedaży działki z rozpoczętą budową.

•świadectwo certyfikacji energetycznej ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży obiektu użytkowego i lokalu użytkowego.

•analogicznie jak w przypadku zbycia nieruchomości zabudowanej innym budynkiem (budynkiem w budowie), a jeżeli właścicielem jest spółka z o.o, to dodatkowo:

1.odpis z KRS,

2.uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

Przy sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny)

•akt notarialny nabycia lub inna podstawa tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w formie aktu notarialnego ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna właściwa,

•odpis z księgi wieczystej,

•w przypadku braku aktu notarialnego - nr księgi wieczystej całej nieruchomości tj. działki oraz części wspólnych budynku,

•rzut lokalu (może być odręczny),

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•świadectwo certyfikacji energetycznej lokalu ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu lub domu.

•przydział ze spółdzielni lub akt notarialny nabycia,

•inne dokumenty będące podstawą nabycia – postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny,

•oświadczenie sprzedającego o księdze wieczystej (urządzona lub nie),

•rzut lokalu,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem.