Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00

KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI JM w Gołdapi informuje:

Zawarcie umowy  kupna-sprzedaży wymaga dostarczenia szeregu dokumentów. Oprócz nich notariusz/pośrednik zażąda (każdy we właściwym zakresie) dodatkowych danych od obu stron transakcji, tj.: dowodu osobistego lub paszportu, imion rodziców, danych o stanie cywilnym, nr NIP i adresu zamieszkania.

Poniżej wykaz podstawowych dokumentów/danych (katalog otwarty).

Przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (działki). 

•dokument-podstawa jej nabycia: akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•mapa zasadnicza działki

•wypis z ewidencji gruntów,

•w przypadku użytkowania wieczystego - umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,

•wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

•jeżeli na działce rozpoczęto budowę, dodatkowo będą potrzebne:

1.pozwolenie na budowę,

2.dziennik budowy,

3.projekt budynku,

4.odbiory częściowe robót

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli.

  Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

•podstawa nabycia tj. akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•wypis z ewidencji gruntów i budynków,

•mapa zasadnicza,

•dane dot. budynku jak np. rzuty pomieszczeń, powierzchnia użytkowa, kubatura,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•w przypadku budynku w budowie - jak przy sprzedaży działki z rozpoczętą budową.

•świadectwo certyfikacji energetycznej ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży obiektu użytkowego i lokalu użytkowego.

•analogicznie jak w przypadku zbycia nieruchomości zabudowanej innym budynkiem (budynkiem w budowie), a jeżeli właścicielem jest spółka z o.o, to dodatkowo:

1.odpis z KRS,

2.uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

Przy sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny)

•akt notarialny nabycia lub inna podstawa tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w formie aktu notarialnego ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna właściwa,

•odpis z księgi wieczystej,

•w przypadku braku aktu notarialnego - nr księgi wieczystej całej nieruchomości tj. działki oraz części wspólnych budynku,

•rzut lokalu (może być odręczny),

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•świadectwo certyfikacji energetycznej lokalu ( http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu lub domu.

•przydział ze spółdzielni lub akt notarialny nabycia,

•inne dokumenty będące podstawą nabycia – postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny,

•oświadczenie sprzedającego o księdze wieczystej (urządzona lub nie),

•rzut lokalu,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem.


OD NOWEGO ROKU Zgodnie z ustawą „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają. Nie trzeba składać żadnych wniosków, gdyż przekształcenie zostanie przeprowadzone automatycznie. 

Ustawa mówi, że „Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wydaje odpowiedni organ. Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu – wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące. 

  

Zaświadczenie niezbędne do sprzedaży mieszkania 

Po co ktoś miałby wnioskować o wydanie zaświadczenia przed czasem? Chęć poznania wysokości opłaty przekształceniowej i wysokości bonifikaty za jednorazową spłatę to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że dokument ten będzie trafiał też do sądu prowadzącego księgi wieczyste i będzie podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w KW oraz ewidencji gruntów i budynków. 

I tu właśnie leży pies pogrzebany. Owo ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej jest bowiem niezbędne do tego, by sprzedać nieruchomość na danym gruncie położoną. Bez tego notariusz nie ma podstawy do przygotowania transakcji.

Istnieje więc ryzyko, że handel mieszkaniami i domami położonymi na działkach, które dziś są w użytkowaniu wieczystym, będzie na początku przyszłego roku utrudniony. To od sprawności działania i dobrej woli urzędników zależeć będzie, czy uda się sprzedać mieszkanie. W negatywnym scenariuszu, osoba składająca wniosek o zaświadczenie o przekształceniu 4 stycznia 2019 r., otrzyma ten dokument na początku kwietnia. Szybka sprzedaż nieruchomości będzie wówczas niemożliwa. Jeśli kupującemu będzie się śpieszyć, poszuka innego mieszkania, a sprzedający zostanie z niczym.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001716/O/D20181716.pdf