Czynne: Poniedziałek - Piątek w godz. 9.00 - 17.00; Sobota: kontakt telefoniczny
Biuro Kancelaria Nieruchomości Jan Modzalewski w Gołdapi (Napisz do nas : biuro@kancelarianieruchomoscijm.pl) znajduje się przy Matejki 1A, 19-500 Gołdap !https://www.kancelarianieruchomoscijm.pl/zglos-oferte


O nas (więcej informacji znajdziesz TUTAJ)

Kancelaria Nieruchomości Gołdap jest firmą obsługującą transakcje sprzedaży, kupna, najmu nieruchomości takich jak: domy/haus i siedliska, mieszkania, działki/grunty, lokale użytkowe, nieruchomości komercyjne.Kancelaria Nieruchomości Gołdap zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa na terenie powiatu gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, węgorzewskiego, suwalskiego, giżyckiego. Ponadto zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami.

KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI Gołdap JM informuje:

Zawarcie umowy  kupna-sprzedaży wymaga dostarczenia szeregu dokumentów. Oprócz nich notariusz/pośrednik zażąda (każdy we właściwym zakresie) dodatkowych danych od obu stron transakcji, tj.: dowodu osobistego lub paszportu, imion rodziców, danych o stanie cywilnym, nr NIP i adresu zamieszkania.

KANCELARIA - NIERUCHOMOŚCI Gołdap JM -Poniżej przedstawia wykaz podstawowych dokumentów/danych (katalog otwarty).

Poniżej znajdziecie Państwo wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.  

Jest to wstępna lista, albowiem w zależności od stanu faktycznego notariusz może wymagać jeszcze innych dokumentów. 

 KANCELARIA -  NIERUCHOMOŚCI Gołdap -JM informuje: Dokumenty wymagane do sporządzenia czynności zasadniczo powinny być dostarczone do kancelarii co najmniej na jeden dzień roboczy przed ustalonym terminem dokonania czynności. Wyjątkiem od tej reguły są mniej skomplikowane czynności - na przykład testament lub pełnomocnictwo. 


Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu lub innych (w szczególnych przypadkach). Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego. 

Jeśli do aktu przystępuje pełnomocnik - winien mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa. 

1) Sprzedaż nieruchomości gruntowej (działki)

numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej 

. podstawa nabycia nieruchomości - czyli jeden z wymienionych dokumentów:  

      -   wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc., 

       - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 

       -   akt poświadczenia dziedziczenia, 

. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy : 

     -  nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,  

      - nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku, 

.  dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS, 

.   cena sprzedaży i warunki/terminy płatności, 

.  warunki i data wydania przedmiotu umowy, 

. jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych), 

. jeżeli działka nie ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej - wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów informacyjnych), 

.  zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wydaje gmina), 

. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina), 

.  zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (wydaje starostwo), 

.  ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej, 

. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego. 


2) Sprzedaż nieruchomości (lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość z księgą wieczystą): 

. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczytej, 

. podstawa nabycia nieruchomości- czyli jeden z wymienionych dokumentów:  

- wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, 

- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 

- akt poświaczenia dziedziczenia, 

. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: 

- nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,  

- nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku, 

. dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS, 

. cena sprzedaży i warunki/terminy płatności, 

. warunki i data wydania przedmiotu umowy, 

. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina), 

. zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych, 

. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego. 

3) Sprzedaż (nieruchomości)lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (MIESZKANIE): 

. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, 

. numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej (jeśli została założona), 

. podstawa nabycia - czyli jeden z wymienionych dokumentów:  

    - wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, 

    - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 

    - akt poświaczenia dziedziczenia, 

. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy : 

     - nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,  

     - nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku, 

. dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu oraz jego data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS, 

. cena sprzedaży / wartość rynkowa przedmiotu darowizny, 

. warunki i data wydania przedmiotu umowy, 

. opcjonalnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych, 

. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa - w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego. 

4) Pełnomocnictwo do sprzedaży / nabycia nieruchomości: 

. dane osobowe udzielającego pełnomocnictwa - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania, 

. dane osobowe pełnomocnika - imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, 

. dane nieruchomości - najlepiej numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spół

 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (działki). 

•dokument-podstawa jej nabycia: akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•mapa zasadnicza działki

•wypis z ewidencji gruntów,

•w przypadku użytkowania wieczystego - umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste,

•wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

jeżeli na działce rozpoczęto budowę, dodatkowo będą potrzebne:

1.pozwolenie na budowę,

2.dziennik budowy,

3.projekt budynku,

4.odbiory częściowe robót

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli.

  Sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

•podstawa nabycia tj. akt notarialny, umowa sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub inny właściwy,

•odpis z księgi wieczystej,

•wypis z ewidencji gruntów i budynków,

•mapa zasadnicza,

•dane dot. budynku jak np. rzuty pomieszczeń, powierzchnia użytkowa, kubatura,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•w przypadku budynku w budowie - jak przy sprzedaży działki z rozpoczętą budową.

•świadectwo certyfikacji energetycznej

( <a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży obiektu użytkowego i lokalu użytkowego.

•analogicznie jak w przypadku zbycia nieruchomości zabudowanej innym budynkiem (budynkiem w budowie), a jeżeli właścicielem jest spółka z o.o, to dodatkowo:

1.odpis z KRS,

2.uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny)

•akt notarialny nabycia lub inna podstawa tj. postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny, umowa w formie aktu notarialnego ustanawiająca odrębną własność lokalu, inna właściwa,

•odpis z księgi wieczystej,

•w przypadku braku aktu notarialnego - nr księgi wieczystej całej nieruchomości tj. działki oraz części wspólnych budynku,

•rzut lokalu (może być odręczny),

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem,

•świadectwo certyfikacji energetycznej lokalu

( <a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001498/U/D20171498Lj.pdf).

Przy sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu lub domu.

•przydział ze spółdzielni lub akt notarialny nabycia,

•inne dokumenty będące podstawą nabycia – postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny,

•oświadczenie sprzedającego o księdze wieczystej (urządzona lub nie),

•rzut lokalu,

•pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli,

•jeżeli jeden ze współmałżonków dokonuje nabycia z/do majątku osobistego – współmałżonek powinien to potwierdzić przed notariuszem.


KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI Gołdap JM informuje: OD NOWEGO ROKU  (2019) Zgodnie z ustawą „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln gospodarstw domowych zostanie właścicielami lub współwłaścicielami gruntu, na którym mieszkają. Nie trzeba składać żadnych wniosków, gdyż przekształcenie zostanie przeprowadzone automatycznie. 

Ustawa mówi, że „Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie”, które wydaje odpowiedni organ. Zależnie od tego, kto dotąd był właścicielem działki, obowiązek ten spada na burmistrza, starostę, wójta lub inną wskazaną przez ustawę osobę. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie pocztą (na adres, który wskazali w ewidencji gruntów i budynków) w ciągu roku od dnia przekształcenia. Chyba że będą wnioskować o wcześniejsze wystawienie dokumentu – wówczas urząd będzie miał na to cztery miesiące. 

  

Zaświadczenie niezbędne do sprzedaży mieszkania 

Po co ktoś miałby wnioskować o wydanie zaświadczenia przed czasem? Chęć poznania wysokości opłaty przekształceniowej i wysokości bonifikaty za jednorazową spłatę to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że dokument ten będzie trafiał też do sądu prowadzącego księgi wieczyste i będzie podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w KW oraz ewidencji gruntów i budynków. 

I tu właśnie leży pies pogrzebany. Owo ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej jest bowiem niezbędne do tego, by sprzedać nieruchomość na danym gruncie położoną. Bez tego notariusz nie ma podstawy do przygotowania transakcji.

Istnieje więc ryzyko, że handel mieszkaniami i domami położonymi na działkach, które dziś są w użytkowaniu wieczystym, będzie na początku przyszłego roku utrudniony. To od sprawności działania i dobrej woli urzędników zależeć będzie, czy uda się sprzedać mieszkanie. W negatywnym scenariuszu, osoba składająca wniosek o zaświadczenie o przekształceniu 4 stycznia 2019 r., otrzyma ten dokument na początku kwietnia. Szybka sprzedaż nieruchomości będzie wówczas niemożliwa. Jeśli kupującemu będzie się śpieszyć, poszuka innego mieszkania, a sprzedający zostanie z niczym.

<a href=”https://portal-zewnetrzny.pl/”rel=”nofollow” target=”_blank”>http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001716/O/D20181716.pdf


Tu znajdziesz informacje "Jak zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości (dom w Gołdapi i nie tylko, mieszkanie w Gołdapi/Gołdap i nie tylko)?"